srenru

Revizija projekata

1. Revizija glavnog projekta Stambenog objekta “Park 7”,, Lamela B’’ i ,,lamela C’’ u okviru DUP-a ,,Centar’’

    u Beranama/     Investitor CFSSI Podgorica/ 2009.

2. Revizija glavnog projekta stambeno poslovnih objekata “A”,“A1”,“B” i “B1”, KO Plužine/ Inv.CFSSI Podgorica/ 2010.

3. Revizija stambenog kompleksa u Beranama/ P=16.000 m²/ Investitor CFSSI Podgorica/ 2011.

4. Revizija glavnog projekta stambeno – poslovnog objekta Lamela „A“ i Lamela „A1“ na KP 176/2, 177/2,

   178/2, 179/2, 183/3, KO Plužine/ Investitor CFSSI Podgorica/ 2011.