srenru

Izgradnja objekata

1. Poslovni objekat Montenegro Squash Center/ P=750m2/ Podgorica/ Investitor MS Centar Podgorica/ 2007/08. 

2. Fasaderski radovi  na soliteru/ Visina 27m/ Bar/ Glavni izvođač “Sodra Company” d.o.o. Podgorica/ 2008.

3. Porodična kuća sa uređenjem terena/P=370m2 / Kotor/ Investitor Špiro Vujošević/ 2009.

4. Porodična Vila sa bazenom u sklopu uređenja terena/ P=400m2/  Muo, Kotor/ Investitor David Sergeant/ 2009/10.

5. Porodični stambeni objekat/ P=110m2/ Masline, Podgorica/ 2009.

6. Izgradnja niza stambenih objekata za fizička lica/ Kolašin/ Više investitora/ 2007/08/09.

7. Pomoćni objekat (dupla garaža) i uređenje terena porodične vile/ P=40m2/ Dobrota, Kotor/ 2008.

8. Pomoćni objekat u sklopu stambenog kompleksa/ Bečići, Budva/ 2009.

9. Izvođenje dijela radova na izgradnji benzinske pumpe Euro Petrol/  Blok 5,  Podgorica/ Investitor ,,Euro Pact’’

    Podgorica/ 2008.

10. Rušenje i miniranje stijenske mase u okviru pripremnih radova na izgradnji porodične Vile/ P=180m2/ Mirac, Kotor/

      Grupa stranih investitora/ 2007/08.

11. Porodični stambeni objekat sa uređenjem terena/ P=320m2/ Župa, Nikšić,/ Investitor Obrad Đoković/ 2010.

12. Stambeno-poslovni objekat/ P=600m2/ Donja Gorica, Podgorica/ Investitor AP print Podgorica/ 2010.

13. Stambena zgrada na katastarskoj parceli br. 301/4 KO Prčanj/ P=710 m2/ Prčanj, Kotor/ Investitor Ljiljana Gallately

      Smith/ 2010.

14. Stambena zgrada na katastarskoj parceli br. 301/8 KO Prčanj/ Prčanj, Kotor/ P=700m2/ Investitor Merrimian Ben

      Andrew/ 2010.

15. Porodična vila sa bazenom u sklopu uređenja terena na katastarskoj parceli br. 230/3 KO Muo I/ P=450m2/ Muo,

      Kotor/ Investitor Lusine Martirdsyan/ 2010.

16. Stambeni objekat P+1+Pk sa bazenom u sklopu uređenja terena na katastarskoj parceli 333 KO Muo/ P=190m2/ Muo,

      Kotor/ Investitor Špiro Vujošević/ 2011.

17. Skladišni objekat sa administracijom na katastarskoj parceli 289,2893,2895/2 KO Dajbabe na dijelu UP 31, DUP Indus-

      trijska zona KAP Podgorica/ P=2000m2/ Dajbabe, Podgorica/ Investitor Focus Group doo, Podgorica, 2011.

18. Poslovni objekat u zahvatu GUP Golubovci (Upravna zgrada DHL-a)/ P=500m2/ Investitor Kingscliffe distribution

      Mon tenegro/ 2011.

19. Izgradnja podzemnog kanala za otpadne atmosferske vode / L=175m’/ Tološi, Podgorica/ Investitor Vladimir

      Đurović/ 2011.

20. Izvođenje betonskih radova (izrada upojnog bunara , paraptnih zidova skladišta, betoniranje podne ploče) na

      skladišnom objektu blok 6 na Cijevni/ Cijevna, Podgorica/ P=5.000m2/ Investitor Kips doo/2011.

21. Izgradnja bazena u sklopu uređenja terena Vile Topliš/ Miločer, Budva/ Investitor Uprava za imovinu Crne Gore/ 2012.

22. Izgradnja stambenog objekta na UP. br. 2 "LOKACIJA 8" DUP Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradošnica/ P=1.726,40 m2/ Tivat/

      Investitor Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o. Podgorica/ 2012/13.

23. Uređenje ,,Driving range’’-a golf terena u sklopu projekta ,,Luštica bay’’/ P=20.000 m2/ Radovići, Tivat/ Investitor ,,Lušti 

      ca development’’ a.d./ 2012.

24. Objekat ,,Model Apartman’’-a u krugu bivše kasarne Radovići sa izgradnjom pristupnog tunela/ P=150m2/ Radovići,

       Tivat/ Investitor ,,Luštica development’’a.d./ 2012.

25. Rekonstrukcija i izgradnja stambenog objekta, kat. Parc. 7/2, KO Perast/ P=119,16m2/ Perast, Kotor/ Investitor Alexa-

      nder Oliver Hislop/ 2012/13.

26. Stambeni objekat sa bazenom u sklopu uređenja terena na UP 167 DUP Kostanjica/ P=300m2/ Kostanjica, Kotor/ Inves

      titor Petar Popović/ 2013.

27. Stambeni objekat na UP M198-kat. Parc. 220/2 KO Prčanj1/ P=515,90m2/ Prčanj, Kotor/ Investitor T-Stile d.o.o. Kotor/2013.

28. Poslovni objekat sa uređenjem terena u sklopu teniskih terena spratnosti  P na kat.parc. 742, KO Dub/ P=105m2/ Dub,

      Kotor/ Investitor Krsto Mačić/ 2013.

29. Stambeni objekat spratnosti P+1+Pk na kat. parc. 157/1 i 157/2/ P=450m2/ Prčanj, Kotor/ Investitori Docking Charlote

      Melinda & Graham Luke/ 2013/14.

30. Poslovni objekat na kat.parceli 1921/3, K.O. Cetinje I i 750/3 K.O. Cetinje II/ P=210m2/ Cetinje/  Investitor Mediteranea

      doo Budva/ 2013.

31. Rekonstrukcija i nadogradnja stambenog objekta na katastarskoj parceli 2344, KO Dobrota/P=180m2/ Kotor/ Investitor

      Vujadin Krivokapić/ 2013.

32. Izgradnja tri vile u mjestu Kavač/ P=1.200,00 m2/ Kavač, Kotor/ Investitor Boka group doo/ 2013/2014.

33. Izgradnja objekta pucališta i pomoćnog uslužnog objekta u sklopu Royal Montenegro Golf & Country Club-a/

      P=300 m2/ Tivat/ Investitor Boka group/ 2013.

34. Stambeni objekat sa uređenjem terena  na katastarskoj parceli br.140, KO Radovanići/ P=250 m2/ Radovanići, Herceg

      Novi/ Investitor arh. Aleksandar Vuksanović/ 2013.

35. Individualni stambeni objekat sa bazenom na katastarskim parcelama 1254 i 1255/ P=300m2/ Rogami, Podgorica/

      Investitor  Novo Jovanović/ 2013/2014.

36. Stambeni objekat S+Pr+1+Pk, katastarska parcela 793, KO Škaljari/ P=770 m2/ Škaljari, Kotor/ Investitor Rajko Jova

      nović/ 2014.

37. Uređenje terena stambeno turističkog objekta na UP 1 i UP 1a, koje čine katastarske parcele 1663 i 1664 KO Tudurovići,

      u zahvatu LSL Vrba II/ Tudurovići, Budva/ Investitor ,,Bolton Menagement Montenegro’’ Budva/ 2014.

38. Izgradnja stambenog objekta sa bazenom u sklopu uređenja terena na UP/KP 625/1, K.O. Dobrota I/ P=340m2/ Kotor/

      Investitori Aleksandra Latković i Nikola Čenić/ 2014.

39. Rekonstrukcija i nadogradnja stambeno poslovnog objekta ,,Kafana Izlet’’ / P=225m2/ Radovići, Tivat/ Investitor Goran

      Stevanović/ 2014.

40. Poslovni objekat spratnosti P na kat. parc. 3419 K.O. Tivat/ P=30 m2/ Tivat/ Investitor Mato Krstović/ 2014.